Statut

Wyciąg ze statutu Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża jest Stowarzyszeniem nie działającym w celu osiągnięcia zysku i posiada status organizacji pożytku publicznego.

§ 2

Terenem działania Hospicjum jest miasto stołeczne Warszawa i okolice. Siedzibą Hospicjum jest miasto stołeczne Warszawa.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 6.

Hospicjum swoją działalność opiera o treść Ewangelii, zwłaszcza Świętego Mateusza, rozdział 25.

Celem Hospicjum jest niesienie kompleksowej pomocy ludziom chorym oraz ludziom, którzy pozostają w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i społecznej.

Działania Hospicjum obejmują sferę zadań publicznych, o której mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ”O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” /Dziennik Ustaw Numer 96 pozycja 873, dział I, artykuł 4, a mianowicie działania:

w zakresie: „pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych tych rodzin i osób”;

  • w zakresie: „działalności charytatywnej”
  • w zakresie „ochrony i promocji zdrowia”
  • w zakresie „działania na rzecz osób niepełnosprawnych”
  • w zakresie „aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy”
  • w zakresie: „nauki, edukacji, oświaty i wychowania”
  • w zakresie „przeciwdziałania patologiom społecznym”, zwłaszcza poprzez programy profilaktyki uzależnień oraz program streetworkingu służące niesieniu skutecznej pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie
  • w zakresie „promocji i organizacji wolontariatu”.

§7.

Hospicjum realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie Poradni i gabinetów bezpłatnej pomocy lekarskiej.

2. Organizowanie własnych ośrodków leczenia szpitalnego, własnych dziennych i stacjonarnych domów pomocy oraz schronisk dla bezdomnych.

3. Bezpłatną opiekę nad chorymi w domu – lekarską, pielęgniarską, ogólnie pielęgnacyjną, psychologiczną i socjalną, rehabilitację, pomoc w zdobyciu leków, sprzętu, załatwianiu spraw życiowych – przede wszystkim dla osób w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i społecznej. Opieka jest kontynuowana w czasie pobytu w szpitalu, domu pomocy, noclegowni, zakładzie karnym, itp.

4.  Kompleksowa opiekę nad osobami i rodzinami najuboższymi, w tym

a) rodzinami wielodzietnymi, osieroconymi, niepełnosprawnymi, rozbitymi, zagrożonymi patologią;

b) uzależnionymi i współuzależnionymi i doznającymi przemocy;

5.  Kompleksową opiekę nad osobami i rodzinami bezdomnymi, realizowaną w formach właściwych i wspólnych dla pozostałych grup podopiecznych, rozbudowaną o specyficzne działania dotyczące bezdomnych;

6.  Opiekę duszpasterską sprawowaną przez kapelana Hospicjum lub innego kapłana z pomocą Zespołu – nad pacjentami objętymi opieką domową oraz osobami bezdomnymi i innymi podopiecznymi, którzy sobie tego życzą. Opieka obejmuje wizyty domowe, udzielanie sakramentów, nabożeństwa i rekolekcje, pielgrzymki oraz organizowanie innych potrzebnych form pomocy. Opieka jest kontynuowaną w razie pobytu podopiecznych w szpitalu, domu pomocy, zakładzie karnym itp.

7.  Stałe dyżury członków Hospicjum, na których przyjmowane są zgłoszenia podopiecznych oraz

– udzielana jest pomoc materialna, oraz specjalistów, prowadzących poradnictwo i pomoc socjalną, psychologiczna i prawną w trudnych sprawach życiowych dla osób chorych,

samotnych – zwł. w stanach depresyjnych i w szczególnie ciężkiej sytuacji (np. bezdomni, upośledzeni umysłowo, rodziny wielodzietne, byli więźniowie, uzależnieni, nie ubezpieczeni, szczególnie ubodzy).

Na dyżurach przyjmowane są dary przeznaczone dla podopiecznych.

8. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, cierpiących przemoc, inwalidzkich, wielodzietnych, niepełnych i ubogich – we współdziałaniu z władzami miejskimi i organizacjami społecznymi:

a. zajęć socjoterapeutycznych, edukacyjnych, oraz zajęć mających na celu organizowanie wolnego czasu, świetlic i ognisk;

b. kolonii i zimowisk.

9. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie – jak diagnostyka, terapia i pomoc psychologiczna, poradnictwo i pomoc prawna i socjalna dla podopiecznych we współdziałaniu z władzami miejskimi i organizacjami społecznymi.

10. Informowanie społeczeństwa o działalności Hospicjum – poprzez ogłoszenia, organizowanie spotkań i odczytów, informacje w mediach, publikacje itp.

11. Organizowanie szkoleń, odczytów, spotkań, rozpowszechnianie publikacji – dotyczących chorób społecznych i zapobiegania im – we współpracy z instytucjami współdziałającymi.

12. Współdziałanie z instytucjami świadczącymi pomoc społeczną, charytatywnymi, religijnymi, medycznymi, a zwłaszcza organizacjami zajmującymi się profilaktyką chorób społecznych oraz opieką paliatywną nad ciężko chorymi.

13. Korzystanie z pracy specjalistów (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, rehabilitantów) wynagradzanych przez instytucje współpracujące.

14. Inicjowanie w kraju i zagranicą ofiarności społeczeństwa na rzecz realizacji zadań Hospicjum.

15. Gromadzenie środków na działalność Hospicjum.
§8.

Środki finansowe:

1. Dotacje i darowizny od sponsorów – osób prawnych i fizycznych polskich i zagranicznych

2. Wpływy z kwest i puszek.

3. Fundusze uzyskane w czasie imprez i spotkań, aukcji, rozpowszechniania publikacji itp.

4. Składki członkowskie zbierane w wysokości określonej w Uchwale Walnego Zebrania Członków Hospicjum.

5. Pozyskiwaniem środków finansowych i rzeczowych na realizowanie zadań statutowych zajmuje się zespół, którym kieruje Prezes lub Wiceprezes, a koordynuje pracę Skarbnik Stowarzyszenia.

 

Członkowie Zarządu Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża
Ś.P. Magdalena Hozer-Chachulska

Założycielka Stowarzyszenia
Anita Romiszewska

Członek Zarządu I Prawnik
Tomasz Chwyczko

Członek Zarządu I Lekarz kardiolog

tomasz.chwyczko@mokotowskiehospicjum.plPaweł Chachulski

PREZES Stowarzyszenia

pawel.chachulski@mokotowskiehospicjum.pl
720 908 323Czytaj dalej

Nie tylko hospicjum | Stowarzyszenie | Organizacja Pożytku Publicznego

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress