Projekt: Masz PRAWO znać PRAWO!

                                           Projekt: Masz PRAWO znać PRAWO!

Zgodnie  ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w całym kraju stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

M.st. Warszawa powierzyło Mokotowskiemu Hospicjum Świętego Krzyża do prowadzenia dwa Punkty Bezpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowane na:

 1. Białobrzeskiej 26
 2. Stępińskiej 6/8

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w w/w punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. (szczegółowy harmonogram wkleić zdjęcie)

Stępińska 6/8                        Białobrzeska 26

Poniedziałek            8.00-12.00                             14.00-18.00

Wtorek                     8.00-12.00                             13.00-17.00

Środa                      8.00-12.00                              16.00-20.00

Czwartek                 8.00-12.00                             14.00-18.00

Piątek                     12.30-16.30                            16.00-20.00

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

ms_logo miasto stołeczne warszawa

Czytaj dalej