Pomoc prawna

Bezpłatne poradnictwo prawne w Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża ma bardzo szeroki zakres, a droga niekoniecznie od razu prowadzi do sądu. Zawsze proponujemy alternatywne rozwiązania problemu. Pomagamy w następujących sprawach:

 Prawo lokalowe
 • mieszkania komunalne i socjalne (zasady przyznawania, prawa i obowiązki najemców i wynajmujących, problem zameldowania i wymeldowania osób z mieszkań, rozwiązywanie konfliktów z administracją lokalu, problem eksmisji i jej wstrzymania, lokale zamienne)
 • najem lokalu od prywatnego właściciela (zawarcie umowy najmu, uprawnienia i obowiązki najemców i wynajmujących, wypowiedzenie umowy najmu, rozwiązywanie konfliktów z właścicielem, eksmisje)
Prawo socjalne
 • zasiłki przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej (procedury i kryteria ich przyznawania)
 • renta socjalna (procedury i kryteria jej przyznawania)
 • zasady i procedura przyznawania dodatków mieszkaniowych
Problematyka zadłużeń finansowych
 • zaległości w spłatach
 • problematyka zadłużenia mieszkań z tytułu czynszu i innych opłat
Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • stosunki między rodzicami a dziećmi (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa)
 • władza rodzicielska (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie)
 • problematyka obowiązku alimentacyjnego
 • rozwód/separacja
Prawo cywilne
 • problematyka związana z całym szeregiem umów cywilnoprawnych najczęściej występujących w obrocie
 • prawo własności (wynikające z niego prawa i obowiązki)
 • prawo spadkowe (zasady dziedziczenia testamentowego, zasady dziedziczenia ustawowego, prawo do zachowku)
 • prawo konsumenckie (niezgodność z umową, rękojmia, gwarancja)
Prawo pracy
 • mobbing, dyskryminacja
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika)
 • zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (prawa i obowiązki stron umowy)
 • problematyka rozwiązania stosunku pracy:
 • problematyka roszczeń pracowniczych wynikających z wadliwego rozwiązania stosunku pracy oraz naruszenia uprawnień pracownika, w tym uprawnień związanych z ubezpieczeniem społecznym
 • prawa i obowiązki osób bezrobotnych
 • problematyka nowych instytucji rynku pracy (zatrudnienie socjalne, spółdzielnie socjalne)
Prawo karne
 • procedura postępowania w sytuacjach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • uprawnienia pokrzywdzonego,
 • uprawnienia podejrzanego, oskarżonego, skazanego
 • problematyka związana z wykonywaniem kar wolnościowych oraz środków karnych (wykonywanie kary grzywny, wykonywanie kary ograniczenia wolności, zamiana rodzaju orzeczonej kary, warunki wymagane dla uznania środka karnego za wykonany)
 • stosowanie środków zapobiegawczych (problematyka zamiany środków zabezpieczających o charakterze izolacyjnym na nieizolacyjnie)
 • warunki dobrowolnego poddania się karze
 Postępowanie sądowe i administracyjne
 • opracowywanie pism procesowych (pozwy i wnioski)
 • skargi
 • opracowywanie zażaleń, odwołań, apelacji
 • problematyka związana z umorzeniem, zawieszeniem, wznowieniem postępowania

Wszystkim osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej pomagamy uzyskać zwolnienie z kosztów postępowania sądowego oraz przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Dokąd się udać

Dyżury pracujących u nas prawników odbywają się w  siedzibie przy ul. Magazynowej 14 w Warszawie. Informacje dotyczące godzin oraz dat dyżurów prawników pod numerem telefonu: 720 908 318 Szczegółowe informacje o tym jak do nas dotrzeć znajdziesz tutaj.

Czytaj dalej

Nie tylko hospicjum | Stowarzyszenie | Organizacja Pożytku Publicznego

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress