Wszystkie wpisy, których autorem jest Joanna

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Warszawie   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa Mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 3 kg,
   2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
   5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
   2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
  8. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
  9. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  10. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
  11. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  12. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  13. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane jest prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

Plakat nr 1 – pomoc żywnościowa-1 Plakat nr 3 – opis wsparcia-1

Loga_na_strony_intrnetowe.png

 

DZIĘKUJEMY !

Kochani dziękujemy z całego serca za Wasze wsparcie.

Dziękujemy darczyńcy, który  ofiarował nam 1 tonę opału oraz WSZYSTKIM , którzy  dokonali wszelkich wpłat na ten cel. To właśnie dzięki Waszej pomocy będziemy mieli zapewnione ciepło w naszym Schronisku dla Chorych Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Dojazdowej 3.

 42554123_2582562088427028_2692134072917950464_n

Jednocześnie dziękujemy za wszelką pomoc, której doświadczamy od Was codziennie. Niech dobro wraca do Was ze zdwojoną siłą <3

 

Kochani !

Potrzebna kawalerka do wynajęcia dla jednego z naszych podopiecznych,  w której mógłby rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Być może ktoś z Państwa ma do wynajęcia lokal bądź zna taką osobę.

move-2481718_960_720

Nasze Stowarzyszenie poszukuje również lekarza psychiatry z którym moglibyśmy nawiązać współpracę również w formie wolontariatu.

bullying-2778163__340

Będziemy wdzięczni za jakiekolwiek informacje w tych sprawach.

POTRZEBUJEMY OPAŁU !

Kochani, cieszymy się jeszcze piękną wakacyjną pogodą, jednak powoli zaczynamy się przygotowywać do okresu jesienno zimowego w naszym Schronisku. Będzie on trudny ze względu na to, że potrzebujemy opału aby ogrzać naszą placówkę przy ul. Dojazdowej 3 w którym przebywa 52 chorych podopiecznych.

POTRZEBUJEMY OPAŁU a dokładniej węgla ekogroszek

Wiele razy mogliśmy liczyć na Państwa pomoc, mamy nadzieję, że tym razem nie będzie inaczej.

Jeśli nie mają Państwo możliwości pomóc bezpośrednio zachęcamy do wpłat na konto :

56 1750 0012 0000 0000 3708 3747 w tytule przelewu wpisując „OPAŁ ”

Za wszelką pomoc w tej sprawie będziemy niezwykle wdzięczni. charcoal-2396754_960_720

INFORMACJA!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 29.06.2018 została zawieszona działalność Jadłodajni Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża przy ulicy Magazynowej 14  do odwołania.

Jednocześnie zapraszamy w dni PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK od godziny 12 do MAGAZYNU ŻYWNOŚCI przy ul. Magazynowej 14, gdzie  są wydawane zastępczo  artykuły spożywcze.

bread-399286_960_720

 

PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY NIELSEN W WARSZAWIE

Składamy z całego serca, OGROMNE PODZIĘKOWANIA wolontariuszom z FIRMY NIELSEN w Warszawie. W czwartek w Schronisku Specjalistycznym przy ul. Dojazdowej 3 zorganizowali dla naszych pacjentów  wspaniały dzień  pełen niespodzianek w tym : przepyszne smakołyki z grilla,  muzykę na żywo , pokaz filmu, gry planszowe oraz warsztaty technologiczne.  Dzięki ich uprzejmości mogliśmy poznać  również gości z Kolumbii i Brazylii, którzy opowiedzieli nam o swoim życiu w tych krajach. Nasi podopieczni  z uśmiechem na twarzach spędzili czas, zawarli nowe znajomości  a także mogli  zapomnieć na chwilę o codziennych problemach. To był piękny dzień 🙂

IMG_5616 IMG_5628 IMG_5631 IMG_5645IMG_5644IMG_5636

POTRZEBUJEMY

Szanowni Państwo !

W związku z przenosinami pacjentów do naszego drugiego Schroniska przy ul. Dojazdowej 3 potrzebujemy PILNIE  !!  ŁÓŻEK PIĘTROWYCH. Jeśli ktoś  z Państwa miałby możliwość nam pomóc bylibyśmy bardzo wdzięczni. Bez łóżek piętrowych  nie będziemy mieli możliwości zapewnienia schronienia dla naszych podopiecznych .

beds-1132612_960_720

Ze względu na większą liczbę podopiecznych potrzebujemy  również pralki. Jak najbardziej może być to sprzęt używany, jednak sprawny z którego mogliby skorzystać pacjenci.

W dalszym ciągu potrzebujemy butów sportowych rozm. 42 i większe, ubrania męskie, bielizna osobista skarpetki oraz wszelkiego rodzaju środki higieny.

Prosimy o kontakt: 720 908 318

Liczymy na Państwa pomoc na rzecz osób potrzebujących i z całego serca dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.

NASZE POTRZEBY:

– łóżka piętrowe

– pralka

– buty sportowe, odzież męska, bielizna osobista, skarpety

– środki higieny

question-2736480_960_720
Kochani potrzebujemy pomocy zaopatrzeniu naszych placówek w pojemniki przeznaczone do odpadów medycznych. W związku z tym zwracamy się do Was o wsparcie. Jeśli macie możliwości by nam pomóc prosimy o kontakt ( nr tel: 720 908 318 badź przez email: mokotowskiehospicjum@onet.pl )
Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Waszą pomoc 🙂

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Kochani z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Wam najserdeczniejsze życzenia: szczęścia, zdrowia, wszelakiej pomyślności.

Niech te niezwykle dni staną się chwilą wytchnienia od codziennych
problemów i odnowienia tego, co w nas najlepsze. Niech
Zmartwychwstały Chrystus dodaje sił w zmaganiach z codziennymi
przeciwnościami a radość z pokonania śmierci i świadomość
zbawienia towarzyszy w każdym kolejnym dniu.
29598153_1635086719872380_1098474522825322653_n